CHARTEROVÉ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM LODI

1) Úvodní ustanovení

Tyto Charterové podmínky jsou platné pro všechny pronájmy lodí zprostředkovávané společností YACHT – Ingen, s.r.o., Klatovská 145/414, Plzeň 6 – Litice, IČO: CZ10688315 a tvoří nedílnou součást smlouvy o pronájmu lodi nebo smlouvy uzavřené mezi Nájemcem a charterovou společností zastoupené společností YACHT – Ingen, s.r.o. jako Zprostředkovatelem.

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah o pronájmu lodi je zastoupen těmito stranami:
Pronajímatel – Charterová společnost – zastoupená společností YACHT – Ingen, s.r.o. jako Zprostředkovatelem,
Nájemce – fyzická či právnická osoba.
Předmětem smluvního vztahu je pronájem lodi od charterové společnosti, zprostředkovaný společností YACHT – Ingen, s.r.o. Podmínky smluvního vztahu jsou dány podmínkami charterové společnosti.
Smluvní vztah vzniká mezi Nájemcem a charterovou společnosti. YACHT – Ingen, s.r.o. jedná jménem a na účet charterové společnosti a respektuje práva a povinnosti charterové společnosti. Povinnost závazné rezervace lodi ve prospěch Nájemce ze strany charterové společnosti vzniká v okamžiku uhrazení zálohy na pronájem lodi ve výši dané Smlouvou o pronájmu lodi.
Charterové podmínky Pronajímatele jsou vždy nadřazeny těmto charterovým podmínkám.

3) Práva a povinnosti Nájemce

Nájemce má právo:
Kdykoli odstoupit od smlouvy za podmínek zrušení pronájmu daných charterovou společností.
Nejpozději 48 hod před vyplutím provést změnu v seznamu posádky.
Reklamovat služby pronájmu lodi, a to nejpozději do vrácení lodi u charterové společnosti, zapsáním do předávacího protokolu.
Nájemce má povinnost:
Bez odkladu hlásit jakékoli změny související se sjednanými službami.
Být vybaven všemi potřebnými doklady pro cestování do dané destinace a vlastnit platné oprávnění pro vedení objednané lodi v souladu s platnou legislativou dané země.
Odstoupení od smlouvy oznámit písemně Zprostředkovateli.
Nepřekročit povolený počet osob na palubě.
Užívat plavidlo v souladu s platnými zákony země, ve které se plavba uskutečňuje a pouze k rekreační plavbě.
V případě způsobení škody toto neodkladně nahlásit charterové společnosti nebo Zprostředkovateli.
Nést odpovědnost za správnost údajů vyplněných v CREW listu.

4) Zrušení pronájmu lodi

Charterová společnost má právo zrušit pronájem lodi a odstoupit od smlouvy v případech, které jsou uvedeny v podmínkách Pronajímatele nebo nastanou-li okolnosti, které brání plnění smlouvy. Takové okolnosti je Pronajímatel povinen neprodleně oznámit Nájemci.
Jestliže dojde k takovým změnám, se kterými Nájemce nesouhlasí, nabídne Pronajímatel loď a podmínky, které budou co nejblíže odpovídat původnímu smluvnímu ujednání.
Dojde-li ke zrušení pronájmu vlivem vyšší moci, nenáleží Nájemci žádná náhrada či odškodnění.
Zruší-li, nebo zkrátí-li pronájem lodi Nájemce z vlastní vůle, nedočerpaná cena se nevrací, ani nevniká nárok na budoucí čerpání služby v rozsahu zrušení.

5) Odstoupení od smlouvy

Charterová společnost má právo od smlouvy odstoupit při porušení povinností Nájemce nebo v případech, které jsou uvedeny v podmínkách Pronajímatele.
Nájemce má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nebo pokud nesouhlasí se změnou smlouvy viz bod 4 anebo pokud dojde k porušení povinností ze strany Pronajímatele.
Výše stornopoplatků při odstoupení od smlouvy ze strany Nájemce se vždy řídí podmínkami charterové společnosti, pokud není uvedeno či domluveno jinak.

6) Zvláštní povinnosti Nájemce

Nájemce se zavazuje, že bude o loď řádně pečovat a zacházet s ní podle všech běžných zvyklostí a pravidel. Dále se zavazuje, že nebude s pronajatou lodí provádět výdělečnou činnost, nebude se zúčastňovat sportovních závodů, nebude loď dále pronajímat, jen v případě nouze vezme do vleku jiné plavidlo, noční plavby bude podnikat pouze se souhlasem Pronajímatele a za dobré viditelnosti a jistého počasí a denně bude provádět všechny kontroly, které jsou nutné při plavbě. V případě nehody nebo jiné události je nutno vyhotovit detailní popis a neprodleně informovat Pronajímatele. Škody, které vzniknou porušením nebo nerespektováním předpisů, jdou plně na vrub Nájemce.

7) Převzetí lodi

Loď je předána Nájemci s plnými palivovými nádržemi a čistá. Stav lodi a úplnost vybavení a inventáře je překontrolováno Nájemcem na místě podle seznamu a stvrzeno jeho podpisem. Na pozdější námitky ke stavu a vybavení lodi nelze brát zřetel. Jestliže Pronajímatel nebyl schopen včas odstranit poškození z předchozího pronájmu nebo jenom částečně, může Nájemce žádat snížení ceny, pokud je loď omezena ve schopnosti plavby.  Po skončení plavby předává Nájemce loď s plnými nádržemi a se vším vybavením podle seznamu tak, jak ji převzal.

8) Odpovědnost Nájemce a Pronajímatele

Nájemce přebírá důsledky svého jednání a pochybení, za které by Pronajímatel mohl být brán k odpovědnosti třetí stranou (škody vůči jiným osobám, trestní odpovědnost). Nájemce se zříká všech nároků vůči Pronajímateli, pokud nejsou kryty pojistnou smlouvou. Nájemce je dále zodpovědný za škody způsobené hrubou nedbalostí, které rovněž nejsou kryty pojistnou smlouvou. Nájemce je odpovědný i za škody způsobené chybnou obsluhou a/nebo zanedbáním údržby pronajímané lodi.

9) Platební podmínky

Záloha je splatná při uzavření smlouvy společně převodem na účet Zprostředkovatele. Doplatek se hradí nejpozději 8 týdnů před začátkem plavby. Při neuhrazení zálohy či doplatku ve stanoveném termínu, může být pronájem bez předchozího upozornění zrušen ze strany Pronajímatele.

10) Kauce

Kauce se skládá formou blokace příslušné částky na platební kartě, ev. v hotovosti v místě převzetí lodi (na charterové bázi). Pokud Nájemce nezpůsobí během plavby žádnou škodu, kauce je mu po skončení plavby vrácena zpět v plné výši. Pokud to Pronajímatel nabízí, je možné kauci pojistit za příslušných podmínek charterové společnosti.

11) Pojištění

Charterová společnost se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škody a havarijní pojištění se spoluúčastí Nájemce ve výši vratné kauce.
Členové posádky a kapitán, ani jejich osobní věci a majetek pojištěni nejsou a za uzavření potřebných pojištění (zdravotní, cestovní, odpovědnost za škody kapitána) si odpovídá Nájemce sám.

12) Uchovávání osobních údajů

Uzavřením Smlouvy o pronájmu lodi stvrzuje Nájemce, že souhlasí a získal souhlas dotčených osob (kapitána, posádky) se shromažďováním, zpracováním, uchováváním osobních údajů a s jejich předáváním do charterové společnosti za účelem zprostředkování pronájmu lodi.

en_GB